Volg ons ook op:    

Veilige school

Een belangrijk uitgangspunt van SBO De Twine is dat kinderen en leerkrachten zich veilig voelen. Er zijn maatregelen getroffen om deze veiligheid te garanderen.

Preventief en ter ondersteuning gebruiken we tijdens de gymnastieklessen de methodiek ‘Rots en Water’. Daarnaast wordt de methodiek PAD (programma alternatieve denkstrategieën) door de hele school ge- bruikt. Met behulp van het volgsysteem SCOL krijgen we inzicht in de ontwikkeling van de sociale compe- tenties.

Ook worden, eens per twee jaar, alle kinderen van de bovenbouw, personeelsleden en ouders systematisch ondervraagd over hun veiligheidsbeleving.

 

Voor verdere afspraken over de sociale veiligheid verwijzen we naar:

  • veiligheidsbeleid SBO De Twine
  • gedragscode
  • pestprotocol
  • internet protocol
  • protocol ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie
  • protocol toelating, schorsing en verwijdering
  • protocol van vermoeden huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik
  • ontruimingsplan
  • arbo beleidsplan

 

Ook worden alle incidenten geregistreerd. Het doel is om op deze manier een sociaal veilige school te cre- eren waar de psychische en fysieke veiligheid van kinderen en personeel niet door handelingen van andere mensen wordt aangetast.

De sociale media spelen een steeds grotere rol in de contacten met elkaar. Dat heeft mooie kanten maar we worden ook geconfronteerd met de schaduwkanten ervan. Op school hebben we een duidelijk internetprotocol. We doen een dringend beroep op u als ouders/verzorgers om het internetgedrag van uw kind goed te volgen en waar nodig bij te sturen.